Tag Archives: พัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมอุตสาหกรรมแบบแรงเหวี่ยงหรือแบบไหลตามแนวรัศมี

เป็นพัดลมอุตสาหกรรมประเภทที่อากาศหรือแก๊สเข้าสู่ใบพัดในแนวแกนเพลาและปล่อยออกที่เส้นรอบวงในทิศตั้งฉากกับแนวแกนเพลา โดยหลักการแล้ว การทำงานของพัดลมอุตสาหกรรมประเภทนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของแรงหนีศูนย์ (centrifugal force) และการหักเหของอากาศโดยใบพัด ทำให้อากาศไหลออกในแนวรัศมี โดยทั่วไปแล้วใบพัดของพัดลมอุตสาหกรรมประเภทนี้จะติดตั้งในตัวเสื้อ (housing) ที่มีลักษณะเป็นรูปวงก้นหอย (scroll shape) กรณีอากาศไหลเข้าทางเดียว เรียกว่า single inlet (SI) fans หรือ single inlet, single width (SISW) fans สำหรับกรณีอากาศไหลเข้าสองทาง เรียกว่า double inlet (DI) fans หรือ double inlet, double width (DIDW) fans สามารถแบ่ง centrifugal fans ตามขนาดของมุมทางออก (outlet angle) ของใบได้ เป็น 3 ชนิดใหญ่ๆได้ ดังนี้ Backward blades มีลักษณะของใบเอียงลู่ไปทางด้านหลัง หรือปลายใบ (blade tip) […]