Monthly Archives: May 2015

การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันภาครัฐจะได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อมาดำเนินการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งในการส่งเสริมหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ขึ้นหลายหน่วยงาน แต่พบว่าอุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐคือความเข้าใจตัวอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง หนึ่งในสาเหตุหลักคือการขาดแคลนข้อมูลที่สะท้อนถึงสถานะภาพที่แท้จริงของอุตสาหกรรม ส่งผลให้มาตรการหรือความช่วยเหลือต่างๆที่ภาครัฐจัดทำขึ้นนั้นไม่ประสบผลตามที่คาดหมายไว้ โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข็มแข็งในแก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศ เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งตระหนักว่า ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญต่อการวางแผนและการจัดทำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้อยมาก การศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในภาพกว้างในเชิงมูลค่าหรือขนาดของตลาด ไม่มีการศึกษาเชิงลึกที่จะให้ข้อมูลเพียงพอต่อการวางกลยุทธ์หรือทำให้เข้าใจอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ส่งผลให้ความเข้าใจในตัวอุตสาหกรรมมีอย่างจำกัด ความขาดแคลนข้อมูลยังทำให้ประเทศขาดโอกาสด้านการลงทุนจากต่างชาติอีกด้วย ที่ผ่านมาแนวทางขับเคลื่อนดิจิตอล อีโคโนมี อย่างยั่งยืนถือเป็นนโยบายที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยได้จัดทำโครงการนวัตกรรมซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อการบริการภาครัฐ ขึ้นโดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้มีศักยภาพสามารถเติบโตและแข่งขันในอุตสาหกรรมระดับเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ในการ พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐของประเทศไทย อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ มีโอกาสเติบโตสูงและให้ประโยชน์ตอบแทนสูง ขณะที่ใช้พลังงานต่ำและปล่อยมลพิษน้อย อีกทั้งมีผลในการกระตุ้นภาคการผลิตและการบริโภค ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าดั้งเดิมและให้ประโยนช์ทางเศรษฐกิจในอีกทางหนึ่งด้วย โดยเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงสมัยใหม่ประเภทอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษาสถานะภาพและความสามารถในการทำตลาดต่างประเทศของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย โดยศึกษาสัดส่วนของผู้ประกอบการที่มีการทำการค้ากับต่างประเทศ รายชื่อของประเทศคู่ค้า และศึกษาถึงกลุ่มของสินค้าหรือประเภทของซอฟต์แวร์ที่มีการค้ากับต่างประเทศ โดยจะทำวิเคราะห์และสรุปสถานภาพในเบื้องต้น นอกจากนี้จะทำการ ศึกษาถึงปัจจัยของความสำเร็จในทำการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ผู้การประสบความช่วยเหลือที่ผู้ประกอบการต้องการได้รับ