แนวโน้มตลาดอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในปัจจุบันของไทย

สำหรับตลาดอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ผลิต(Manufacturers) 2.กลุ่มผู้ค้า (Traders) ทั้งนี้กลุ่มเครื่องจักรแต่ละประเภทจะมีสภาวะทางการตลาดขึ้นและลงขึ้นอยู่กับปัจจัยทางแวดล้อมและความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมกับการใช้งาน อย่างเช่น 1.กลุ่มเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลาดภายในประเทศมีแนวโน้มที่ดีและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีความต้องการใช้เครื่องมือกลทางการเกษตรเพื่อมาชดเชยกำลังแรงงานคนในภาคการเกษตรที่หายไป 2.กลุ่มเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ในส่วนของเครื่องจักรอุตสาหกรรมนั้นมีการผลิตและจำหน่ายและการนำเข้าเครื่องจักร ทำให้มีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะเครื่องจักรที่มีต้องการเพื่อการผลิตในอุตสาหกรรม 3.กลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนทั้งภาครัฐและเอกชนทำให้ตลาดมีทิศทางดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีการซื้อขายภายในประเทศและที่มีการส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น เครื่องตัดเหล็ก 4.กลุ่มเครื่องมือกล เนื่องจากในกระบวนการผลิตเครื่องมือกลจำเป็นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการใช้เครื่องมือค่อนข้างละเอียดสูงจึงเป็นเหตุให้มีการนำเข้าเครื่องมือในส่วนนี้จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

ในประเทศไทยเองก็มีการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง และมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น  เครื่องตัดเหล็ก เครื่องดัดเหล็ก เครื่องพ่นปูนฉาบ เหล็กดัดทำปลอกเสา เครื่องตัดคอนกรีตมวลเบา และเครื่องตัดอิฐบล็อก และยังมีการผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่บางประเภท เช่น เครื่องเจาะและอุปกรณ์หัวเจาะดิน รถบดถนน และรถเครน

สำหรับประเทศที่เป็นตลาดสำคัญของอุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ซึ่งกลุ่มประเทศ CLMV นี้ นับเป็นตลาดที่สำคัญของไทย เนื่องจากประเทศในกลุ่ม CLMV เป็นประเทศที่เริ่มมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการลงทุนโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ ซึ่งไทยได้เปรียบประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนอื่นๆ ในเรื่องของภูมิศาสตร์ที่มีเขตชายแดนต่อกัน ทำให้การที่จะขยายตลาดไปยังประเทศเหล่านี้จึงค่อนข้างง่าย นอกจากนี้ยังมีอีกประเทศหนึ่งที่สำคัญ คือ อินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญของไทย อีกทั้งประทศอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้าไปลงทุนเป็นจำนวนมากอีกด้วย