พัดลมอุตสาหกรรมแบบแรงเหวี่ยงหรือแบบไหลตามแนวรัศมี

เป็นพัดลมอุตสาหกรรมประเภทที่อากาศหรือแก๊สเข้าสู่ใบพัดในแนวแกนเพลาและปล่อยออกที่เส้นรอบวงในทิศตั้งฉากกับแนวแกนเพลา โดยหลักการแล้ว การทำงานของพัดลมอุตสาหกรรมประเภทนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของแรงหนีศูนย์ (centrifugal force) และการหักเหของอากาศโดยใบพัด ทำให้อากาศไหลออกในแนวรัศมี โดยทั่วไปแล้วใบพัดของพัดลมอุตสาหกรรมประเภทนี้จะติดตั้งในตัวเสื้อ (housing) ที่มีลักษณะเป็นรูปวงก้นหอย (scroll shape) กรณีอากาศไหลเข้าทางเดียว เรียกว่า single inlet (SI) fans หรือ single inlet, single width (SISW) fans สำหรับกรณีอากาศไหลเข้าสองทาง เรียกว่า double inlet (DI) fans หรือ double inlet, double width (DIDW) fans สามารถแบ่ง centrifugal fans ตามขนาดของมุมทางออก (outlet angle) ของใบได้ เป็น 3 ชนิดใหญ่ๆได้ ดังนี้

Backward blades

มีลักษณะของใบเอียงลู่ไปทางด้านหลัง หรือปลายใบ (blade tip) เอียงออกไปจากทิศทางการหมุน มุมออกที่ปลายใบน้อยกว่า 90° ถ้าเป็นใบเอียงหลังตรงเรียกว่า backward inclined blades ส่วนใบเอียงหลังโค้งทำจากวัสดุแผ่นเรียกว่า backward curved blades นอกจากนี้ ยังมีใบเอียงหลังโค้งรูปปีกอากาศยานหรือแพนอากาศ เรียกว่า backward airfoil blades

Radial blades

มีลักษณะที่ส่วนปลายของใบอยู่ในแนวรัศมี (radial) หรือ 90° ถ้าใบทั้งหมดอยู่ในแนวรัศมีเรียกว่า radial blades หรือ paddle blades ส่วนใบที่ส่วนชายหน้าใบ (heel) บริเวณดุมใบ (hub) ดัดโค้งงอหน้า (forward) ตามทิศทางการหมุน และส่วนปลายใบอยู่ในแนวรัศมีเรียกว่า radial tipped blades

Forward blades

มีลักษณะของใบเอียงลู่ไปทางด้านหน้า หรือปลายใบ (blade tip) เอียงหน้าตามทิศทางการหมุน มุมออกที่ปลายใบมากกว่า 90° ใบชนิดนี้จะทำเป็นรูปโค้งหน้าจากวัสดุแผ่นเรียกว่า forward curved blades