ความสำคัญของการตลาดที่มีบทบาทต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ในสมัยโบราณสินค้าและบริการยังไม่มีหลากหลายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีความจำเป็น ต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยสี่ การจะได้มาซึ่งสินค้าและบริการนั้น แต่ละคนก็จะนำ สินค้า ของตน ไปแลกเปลี่ยนกันในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น ใช้สินค้า แลกสินค้าหรือใช้สินค้า แลกเงิน การแลกเปลี่ยนนั้นจะกระทำกันในสถานที่ใดที่หนึ่งที่เรียกว่า “ตลาด” ซึ่งหมายถึง สถานที่ที่ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย แต่เมื่อสังคมเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเกิดการเพิ่มขึ้นของประชากรส่งผล ให้เกิดความต้องการในสินค้าประเภทต่างๆและ บริการเพิ่มขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและระบบสื่อสาร ในปัจจุบันที่ทำให้การซื้อขายไม่จำเป็นต้องนำสินค้าไปแลกเปลี่ยนกันให้ยุ่งยาก เพราะสามารถซื้อขาย กันได้โดยการเจรจาตกลงกันเอง หรือใช้ระบบสื่อสารติดต่อกันได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น การแฟ็กข้อความซื้อสินค้า โทรศัพท์ โทรเลข จดหมาย ฯลฯ การซื้อขายในลักษณะนี้เรียกว่า  ตลาด

การตลาดกับเศรษฐกิจ
การตลาดได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ประการของเศรษฐกิจ ดังเช่น
1. มีการเพิ่มงานอาชีพได้มากขึ้น
เมื่อการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีมากขึ้น ผู้ผลิตจำหน่ายได้ด้วยกิจกรรมทางการตลาด จะเกิดความต้องการแรงงานบุคลากรเข้าไปเพิ่มในภาคการผลิต โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เปิดกิจการเพิ่มขึ้น โรงงานเดิมขยายกิจการ ต้องการแรงงานเพิ่ม และเกี่ยวเนื่องไปถึงธุรกิจผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งแหล่งวัตถุดิบ กิจการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ต่อเนื่องไปถึงการขยายตัวของตำแหน่งงานต่างๆ ในภาคการตลาดและธุรกิจอื่นๆ
2. ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น
มื่อมีงานอาชีพใหม่ๆ ตำแหน่งงานเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานลดลง ประชาชนมีงานทำ มีรายได้กันทั่วหน้าย่อมมีกำลังซื้อที่จะไป จับจ่ายซื้อสินค้าบริการมาตอบสนองความต้องการ ผู้คนไม่อดอยาก การขยายตัวดานการผลิต การทำธุรกิจต่างๆ ทำให้เกิดความต้องการด้านบุคลากรสูงจนต้องแข่งขันกันในการแย่งบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพ ต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานในอัตราที่สูงขึ้นๆ
3. การแข่งขันทางการตลาด ทำให้ต้นทุนของสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น
สิ่งจูงใจจากผลตอบแทนกำไรในการประกอบธุรกิจต่างๆ ทำให้เกิดคู่แข่งขันเพิ่มขึ้นในตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ คู่แข่งขันต่างพยายามสรรหากิจกรรมทางการตลาดรูปแบบใหม่ๆ มาเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งผู้ผลิต ผู้ขาย จะพยายามผลักภาระไปสู่ผู้บริโภคปลายทาง ทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าสินค้าบริการต่างๆ ในราคาที่สูงขึ้น